Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A NIRACIPO.HU WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL

- Hatályos: 2020. április 10-től -


A niracipo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, a Sprintex Plusz Kft (székhely: 4356 Nyírcsaholy, Szabadság út 119.; cégjegyzékszám: 15 09 086693, Cégjegyzéket vezető bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 27070264-2-15, a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon történő adatkezeléssel kapcsolatban, összhangban az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (a továbbiakban: GDPR).
Kérjük, hogy a niracipo.hu első használata előtt figyelmesen olvassa el, és a Weboldal alján található jelölő négyzetre kattintással nyilvánítsa ki jelen tájékoztatót elfogadó szándékát.
Az adatkezelési tájékoztató mindenkor elérhető az alábbi oldalról: https://cipo-eshop.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMMEL VOLTUNK AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOKRA:

-    A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
-    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
-    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
-    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
-    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
-    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.    „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.    „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.    „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.    „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.    „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.    „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7.    „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a)    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat    Az adatkezelés célja
Felhasználói név    Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Jelszó    A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév    A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím    Kapcsolattartás.
Telefonszám    Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím    A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím    A házhozszállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja    Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím    Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2.    Az érintettek köre: A Weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

•    Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
•    tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
•    az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
-    e-mail útján                info@niracipo.hu e-mail címen,

6.    Az adatkezelés jogalapja:

6.1.    a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

6.2.    Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

6.3.    A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

6.4.    A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §

7.    Tájékoztatjuk, hogy

•    az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
•    köteles a rendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat megadni;
•    az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
4.    Az érintettek köre: A kiszállítást kérő valamennyi érintett.
5.    Az adatkezelés célja: A megrendelt termék kiszállítása.
6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiszállítás lebonyolításáig tart.
7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@mhosting.hu
Postai cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4.    Az érintettek köre: A Weboldalt használó valamennyi érintett.
5.    Az adatkezelés célja: A Weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázás

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számla kiállítása
2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: KBOSS.hu Kft
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email cím: info@szamlazz.hu
3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
4.    Az érintettek köre: megrendelést leadó valamennyi érintett.
5.    Az adatkezelés célja: számla kiállítása.
6.    Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés

  1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
  2. Címzett megnevezése és elérhetősége: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Email: ugyfelszolgalat@simple.hu

  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím, telefonszám
  2. Az érintettek köre: A Weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
  5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
2.    Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi érintett.
3.    Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa    Adatkezelés jogalapja    Adatkezelés
időtartama    Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése    A vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
    connect.sid

5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1.    Harmadik féltől származó Cookie-k típusai és célja:
Cookie típusa    Cookie célja
Google Analytics    Látogatottsági statisztikák generálása, Weboldal továbbfejlesztése
Google Adwords     Google LLC által biztosított hirdetési szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítése
Facebook Pixel     statisztikák generálása a Facebook.com oldalról érkező látogatókra vonatkozóan Facebook, Inc. által nyújtott remarketing szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítésére a Facebook.com-on

2.    A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít többet megtudni arról, hogy a Weboldal látogatói milyen szokások szerint használják a Weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a Weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a Weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a Weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg.

A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/

3.    A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Weboldalon is Facebook Pixel-t használunk, mind hirdetésre, mind pedig Weboldal analitikára vonatkozóan. A Facebook Pixelek cookiekat helyeznek el a Weboldalt böngésző eszközön, amelyek célja megfelelő hirdetési közönség összeállítása, eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések célzása, optimalizálása a megfelelő közönségre, személyre szabott reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint riportok készítése, kimutatások készítése a Weboldalról.

4.    A Facebook ezen adatkezelési tevékenységét a Felhasználó a Facebook és a Google fiókjában szabályozhatja és állíthatja be, valamint a Facebook cookiek által történő adatgyűjtést a Honlapon a Felhasználó maga engedélyezheti. A Facebookon a Felhasználó a fiókjába belépve a Facebook Ads Settings-ben tekintheti meg ezen cookiekat, és ott állíthatja be, illetve módosíthatja preferenciáit is a cookiek-kal kapcsolatban.


HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2.    Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat    Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím.    Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja    Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím    Technikai művelet végrehajtása.

5.    Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6.    Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1.    Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Weboldalon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.    Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.    E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, felhatalmazása adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1.    A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2.    A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.    A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4.    Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
•    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6.    Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7.    A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
•    Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
•    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
•    Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Sprintex Plusz Kft.
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Piac u. 63.
E-mail: info@niracipo.hu

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
•    az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
•    az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
•    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu