Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szavatosság

Szavatosság

Fogyasztói minőségi kifogás nyilatkozat ide kattintva tölthető le.

 

 1. Kellékszavatosság és termékszavatosság

  1.1. Kellékszavatosság

  1.2. Eladó hibás teljesítése esetén Vevő a választása szerint kellékszavatossági igényekkel élhet a Ptk., valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021. (VI.30). Korm rendelet rendelkezései szerint.

  1.3. Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  1.4. Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje egy (1) év, amely a teljesítés (átadás) napján kezdődik.

  1.5. A szavatossági igény érvényesítésének feltételei:

  - Annak igazolása, hogy a reklamált terméket webáruházunkban vásárolták. Ehhez elegendő a megrendelés azonosító megadása vagy a vásárlásról szóló számla másolata

  - Fogyasztó esetén két (2) éven belüli vásárlás; Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén egy (1) éven belül vásárlás

  1.6. Vevő amennyiben bármilyen Eladó hibás teljesítésére utaló hibát észlel, haladéktalanul jeleznie kell Üzemeltető ügyfélszolgálatának az info@niracipo.hu e-mail címen, az innen letölthető nyilatkozat, valamint a termékről készült képek megküldésével. Ezután az ügyfélszolgálatunk által megadott módon biztosítania kell a szavatossági igény érvényesítéséhez szükséges információkat.

  1.7. Az alábbi esetekben a szavatossági igény nem érvényesíthető:

  - határidő lejártát követő bejelentés

  - vásárlás igazolásának hiánya

  - nem rendeltetésszerű használat

  - helytelen kezelés, tárolás okozta hiba

  - erőszakos, külső behatás okozta sérülés

  - természetes elhasználódás okozta kopás

  1.8. Ha a megrendelt áru hibás, Üzemeltető azt díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Amennyiben a javításra vagy cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy kérheti a vételár visszatérítését.

   

  1.9. Fogyasztókra vonatkozó speciális kellékszavatossági szabályok

  Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a fenti kellékszavatossági szabályok a Ptk, valamint a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján Fogyasztókat a jelen pontokba foglalt eltérésekkel illetik meg.

  1.10. Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy (1) éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  1.11. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

  1.12. Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

  1.13. Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 2. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 3. megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 4. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 5. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 6. az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
 7. 1.14. A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

  1.15. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  1.16. Fogyasztó által a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  1.17. Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

  1.18. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

  1.19. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

  1.20. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

  1.21. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

  1.22. A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  1.23. Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 8.  Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 9. az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
 10. 1.24. Termékszavatosság

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.