Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
20.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás INGYENES!

Szavatosság és jótállás

Szavatosság és jótállás

 

 1. Szavatosság és jótállás

   

  1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG
   A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. A kellékszavatossági szabályokat a Ptk. 2013.(V. törvény) részletezi.
   Kellékszavatosság és jótállás
   Fogyasztó a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
   A szavatossági igény érvényesítésének feltételei:
   - Annak igazolása, hogy a reklamált terméket webáruházunkban vásárolták. Ehhez elegendő a megrendelés azonosító megadása vagy a vásárlásról szóló számla másolata
   - két (2) éven belüli vásárlás
   A szavatosság igényének érvényesítésére rendelkezésre álló két év két részre tagolódik:
   - Jótállás: A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül bármilyen hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell Üzemeltető ügyfélszolgálatának az info@niracipo.hu e-mail címen, az innen letölthető nyilatkozat, valamint a termékről készült képek megküldésével. Ezután az ügyfélszolgálatunk által megadott módon biztosítania kell a kifogás elbírálásához szükséges információkat. A jótállás időtartama alatt az Eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem gyártási vagy anyaghiba következménye.
   - Szavatosság: A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl a 2 éves időtartam végéig a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a kifogásolt probléma gyártási vagy anyaghiba következménye.
   Az alábbi esetekben a szavatossági, jótállási igény nem érvényesíthető:
   - határidő lejártát követő bejelentés
   - vásárlás igazolásának hiánya
   - nem rendeltetésszerű használat
   - helytelen kezelés, tárolás okozta hiba
   - erőszakos, külső behatás okozta sérülés
   - természetes elhasználódás okozta kopás
   Ha a megrendelt áru hibás, Üzemeltető azt díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy kérheti a vételár visszatérítését.
   Termékszavatosság
   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében
   gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.